మినీలు :కోరాడనరసింహారావు

            @  కల  @
           *****
నిద్దురలో కలలాంటిదే జీవితం 
    ఈ జీవుడికి చావే మెలకువ 
      జన్మ ఎత్తటమంటే.... 
        ఆత్మ కల గనటమే !
     *******
         @ జ్ఞాని  @
      *****
జీవితమూ కేవలం ఓ  కలేనని 
  పొందే  సుఖదుఃఖాలన్నీ 
    వట్టి భ్రాంతులేనని.... 
     గ్రహించే జ్ఞాని సాక్షీభూతుడై 
      చూస్తుంటే, అజ్ఞాని ఆ సుఖ దుఃఖాలకుపొంగి,క్రుంగుతున్నాడు !
       *******
      @  నిరంతర శాంతి @
           *****
నిరంతర శాంతి కావాలంటే... 
  కర్మలు  ఆగిపోవాల్సిందే !
    కర్మలు ఆగాలంటే.... 
      జన్మ ఆగిపోవాలి !
       మృత్యువును జయించాలి 
అంటే నీవునిజయోగివి కావాలి
       *******
కామెంట్‌లు