మాతృభాష.. తెలుగుభాష; -శంకరప్రియ., శీల.,సంచారవాణి: ౯౯౧౨౭ ౬౭౦౯౮
 👌మాతృభాష మధురము!
     తల్లిపాలు వంటిది!
     బలవర్ధక మైనది!
             ఓ తెలుగు బాల! (1)
👌మంగళకర మైనది!
     సుమనోహర మైనది!
     మనదీ తెలుగుభాష!
        ఓ తెలుగుబాల!(2)
         ( తెలుగుబాల పదాలు., శంకరప్రియ.)
👌తెలుగుభాష.. మధురమైనది! సుందరమైనది! మనమంతా.. త్రిలింగ దేశీయులము! అనగా శ్రీశైలం, దక్షారామం, కాళేశ్వరం.. యనెడు, సుప్రసిద్ధ శైవక్షేత్రముల మధ్య నివసించు చున్నవారము! మనము మాట్లాడుకొనునదీ.. "తెలుగుభాష"! ఇది సర్వ శ్రేష్టమైనది! సర్వ మంగళకర మైనది!
👌సాంకేతిక పరంగా, జీవనోపాధి కొరకు.. "ఆంగ్ల భాష" నేర్చుకోవాలి! అదే విధంగా మాతృభాష యైన "ఆంధ్రభాష"ను, చిన్నారులకు నేర్పుతూ; భాషాభిమానమును పెంపొందించు కోవాలి! అందుకే, "స్వభాష.. తల్లిపాలు వంటిది! పరభాష.. డబ్బాపాలు వంటిది!" అని,  అభివర్ణించారు; పానుగంటి వారు!
🚩ఉత్పల మాల🚩
       కానవ మానవా! నిజము? కన్నులు, చిత్తము గ్రుడ్డివైనవా?
        మానుగ మంచి చెడ్డలను మవ్వపు బాల్యము నుండి, శ్రద్ధనే 
        బూనుచు బోధ సేయునది, భూమిని నెప్పుడు తల్లి బాసయే!
       మానవజాతి కంతటికి "మంగళ మూలము మాతృ భాషయే!"
      ( రచన: శ్రీ జంధ్యాల జయకృష్ణ బాపూజీ.,)

కామెంట్‌లు