దురాశ: ఆశ మనిషిని ఆకాశంలో కూర్చో బెడితే దురాశ పాతాళానికి నెట్టేస్తుoది అని చెప్పే అద్భుత కథ.; -డా.ఎం.హరికిషన్ గారు చేబుతున్నారు వినండి


 

కామెంట్‌లు