చిత్రం ; ఎన్. ఆలేఖ్య, 10 వ తరగతి,జి.ఉ. పా.నర్సింహుల పల్లి,పెద్దపల్లి జిల్లా. 

కామెంట్‌లు