సమస్యాపూరణం;-మమత ఐలహైదరాబాద్9247593432
 *రేపొనరించు మానవుల రేపును మాపును ప్రస్తుతించెదన్*
ఉ.
దాపున నున్న బాధ్యతలు ధైర్యము వీడక దీర్చువారలై
చాపను జుట్టినట్టుగనె సవ్యముగా పనులెల్ల జేయచున్
కాపును గాసి కాలముకుఖైదిగ మారక దీర్ఘ కార్యముల్
*రేపొనరించు మానవుల రేపును మాపును ప్రస్తుతించెదన్*

కామెంట్‌లు