యుక్త ఆహారము!;-డా..పి.విఎల్, సుబ్బారావు, 9441058797.
బాల పంచపది
============
1. ఆకలిదప్పులు సహజము!
    అందరము వాని వశము!
 ఆహారంతోనే సాగు జీవము! శాకాహారము సరి ఆహారము!
గ్రహించు, శాకాహారం,
       యుక్త ఆహారం, రామా!

2. అమ్మ పాలే,
           మొదట తాగాము!
    ఆమెచేతి,
        గోరుముద్దలే తిన్నాము!
   చద్దన్నాలే ,
             బాగాతిని పెరిగాము!
  శాకాహారము తోనే ,
                           ఎదిగాము!
 గ్రహించు, శాకాహారం,
           యుక్త ఆహారం ,రామా!

3. విటమినులు, 
                కొవ్వు పదార్థాలు!
   కార్బోహైడ్రేటులు ,
                          నూనెలు !
   శారీరక నిత్య ,
                   అత్యవసరాలు!
   శాకాహారాన ,
                సంపూర్ణ లభ్యాలు!
  గ్రహించు, శాకాహారం,
        యుక్త ఆహారం ,రామా!

4. పులిహోర ప్రసాదము !
    చక్కెర పొంగలి ప్రసాదము!
    దద్దోజనం ప్రసాదము!
   సర్వజన ఆనందకరము!
   గ్రహించు ,శాకాహారం,
       యుక్త ఆహారం రామా!

5. యుక్తమైన ,
         ఆహారము, విహారము!
 మనిషికి,
         ఒసగు చక్కని దేహము!
 ఘటోత్కచుడు ,
                  తిన్న ఆహారము?
 వివాహభోజనం ,
                   శుద్ధ సాత్వికము!
  గ్రహించు,శాకాహారం,
           యుక్త ఆహారం, రామా!

6. గడ్డి తింటాయి ఆవులు!
    ఆకులు మాత్రమే మేకలు!   
    కాయలు పళ్ళు కోతులు!
    శాఖాహారమే ఏనుగులు!
   గ్రహించు , శాకాహారం,
       యుక్త ఆహారం, రామా!

7. కెలోరిఫిక్ విలువ,
                            మిన్న వెన్న!
    చక్కగా తిన్న ,
                        మన కృష్ణన్న!
    గోవర్ధనమే,
                    ఎత్తాడు కదన్నా!
   శాఖాహార విలువ,
                        తెలిపాడన్నా!
  గ్రహించు ,శాకాహారం,
      యుక్త ఆహారం, రామా!

8. ఆధ్యాత్మిక జీవనము !
   ధ్యాన యోగ సాధనము! 
  మానవ జీవన వికాసము!
  శాకాహారమే సోపానము!
   గ్రహించు , శాకాహారం,
      యుక్త ఆహారం, రామా!
_________


కామెంట్‌లు