చిత్ర కవిత;--నిరీక్షణ;-- సుమ కైకాల
నువ్వు నాతో మాట్లాడటం మానేస్తే 
ఆ నిశ్శబ్దాన్ని మౌనంగా గుండెలో నింపుకొని 
సహన నిశ్చలంగా మారిపోతాను !

చీకటిని అంతమొందించి వేకువ తెచ్చే 
ఉదయకిరణాలకై నిరీక్షిస్తాను !
నా మనోకాశ వీధిలో నీ పదాల గువ్వలు 
రెక్కలు విప్పుతాయని ఆశిస్తాను !

ఏదో నాడు నా విపిన వీధిలో 
నీ స్వర సుమాలు వికసిస్తాయని చూస్తుంటాను !

నీ నిష్క్రమణ తాలూకు నీలినీడలు 
మచ్చుకైనా కానరానీయక నువ్వే చిరునవ్వుగా ... 
ప్రకాశిస్తాను... కాంతులీనుతాను !!!

కామెంట్‌లు