మినీలు ; --కోరాడ నరసింహా రావు
   *****
        🔥వెలిగించాల్సిందే🔥
              *****
 వెలుగై దారిచూపినడిపే ఆశకు
అనుమానము,భయాలతో... 
అడుగుకదలనీయని..నిరాశా చీకటికి,మధ్యనలిగిపోతున్నాడుమనిషి....!
   ఇక... అతనిలో,జ్ఞానజ్యోతిని
       వెలిగించాల్సిందే.... !!
     ********
        " వాడుకాదు... వీడు " 
            *****
ధన,కనక, వస్తు వాహానాదు లె న్ను న్నా... సంపాదనకు     యాతన పడేవాడు... 
    వాడుకాదు భావ్యవంతుడు!

తృప్తితో... ఆనందంగా..... 
   బ్రతుకుతున్న వీడు !!
       ****** 
           @ ఆహారం @
              ****
నీతి -నియమాలుఆకలికుండవ్
 తినటానికి యాతన తప్ప !
  ఆకలితో ఉన్నవాడికిబోధనలా  కావలసింది... ఆహారం !!
        ******
             @ జీవితం @
                ****
ఒకటి, ఒకటి కలిసి రెండుగా... 
కాక, ఒకటైతేనే దాంపత్యం !
 మూడైతే... కుటుంబం !!
  కూడికలతో మొదలై... 
  గుణకారాలై పెరుగుతూ... 
   తీసివేతలతో విడిపోతూ... 
  నిస్సేష భాగహారమై.... 
     పోవడమే  జీవితం !!
        ******
         ఎందుకాదుఃఖం...!?
             ****
నేడు పోవటం ... 
  రేపు రావటానికే... !
   ఉదయానికి అస్తమయం... 
   అస్తమయానికి ఉదయం... 
      సహజాతి సహజం !!
    ఎందుకాదుఃఖం... ?!
కొనసాగించటం - ఆపటం... 
  నీచేతుల్లోనే ఉంది!
 ఒక్కసారి ఆపగలిగితే... 
. ఇంక ఈ రాకపోకల అలసటలే ఉండవ్ !!
     *****

కామెంట్‌లు