నిర్మలం;- కొప్పరపు తాయారు;- సెల్ ; 9440460797
          చెప్పేవి శ్రీరంగ నీతులు
          దూరేవి దొమ్మరి గుడిసెలు
          నీ నీతి నీకు ఆలంబన
          నీతి నిజాయితీ రెండూ రెండే!!

          నీతి మారిన గీత మారకు
          నిజాయితీ తప్పకు
          నీతి నీలోనే నీతోనే ఉంది
          ఎవరికోసమో ఎందుకొసమో
          మార్చిరాయకు, నీదు చరిత!!

          తీవ్రతర  ఆలోచనలు మార్చుకో!
          నాఆలోచన నాకే స్వంతం కాదు,
          దృక్పథంలో మార్పుకావలి 
          కలతలు ,నలతలు ,తప్పించు కో
          నిజంలో బ్రతుకుతే విలువ పెరుగు!!
                             
          మనిషి మనిషికీ మారేది కాదు.
          ఆలోచనల అంతరార్థమే మారాలి
          బ్రతకాలి నీతిగా !
   
          నీతిలేని బ్రతుకు హీనమగును
          నీవు సద్గుణాల  రాశి కావాలంటే
          ఆలోచించు ఆచరించు  నీతి 
          నీ  నీతే నీకు రక్ష !!!

కామెంట్‌లు