శాంతి దూత;- కొప్పరపు తాయారు; -సెల్ : 9440460797

           తెల్లని తెలుపులో అచ్చు ముత్యంలా
             సత్యాన్ని వక్కాణించే  నిజాయితీలా 
             నిర్మల మైన మనసు లా,
             సుతి మెత్తని కువ కువల సల్లాపంలో
             సరాగాల ప్రేమ  మధురిమల
             సంధాన కర్తగా,శాంతి దూతగా,
             మంచి వ్యవహార కర్త వేసుమా
             సందేశాల సమాహారంలో నీదు
            చిన్ని భాధ ఏల దాచెదవు తెలుపరాదా
            తెలిమబ్బులు నిను జూచి సిగ్గు పడ 
            నీదు రెక్కల లయల కదిలించె 
            మబ్బు పిందెల మహనీయముగా
            పదిమంది ప్రేమ మదిలోన దాచి
            ప్రేమ పంచుతూ ప్రేమ సందేశాల 
            వరవడి  తట్టుకో లేక తల్లడిలక,
            శాంతికి అలవాలమై,కరుణ నెరపు
            చరిత్రలో శాశ్వత  గూడచారిణివి
            పావు లో దాగిన ( రమా) ఆనందాన్ని
            పెంపుగా గల పెన్నిధివి,
            అందరి హృదయాల ఆనందమా
             సృష్టికి శాంతి దూతవు,
            ప్రేమ స్వరూపానివి మా ఓహోహో
               పావురమా*
  
x
కామెంట్‌లు