సుభాషితం;-కొప్పరపు తాయారు--సెల్ -9440460797
                పెద్దలు ప్రతి మాట సుభాషితం
               పెద్దల మాట చద్ది మూట
              మనసున నింపే మహనీయవాక్కు
   ‌.          మదిని శాశ్వతంబగు, సుతిమెత్తని
              భావ సరళిలో మమతలని తట్టి 
    ‌.         తట్టి లేపి వెలుగు నింపి బ్రతుకనేర్పేది.

             ఆచరించే అద్భుతం వీనులకు విందు
             అనుభవించు బాధ్యతాయుత అక్షర లిఖిత
             శాసనాలు మన సంపదలు సుభాషితాలు
             ఉత్తములు ఎన్ని సంపదలు ఉన్న గర్వప
             గారు, వినయ విధేయతలతో ఉంటారు!

             మంచి మాట జీవితం ఇస్తే మంచి మనసు
             మానవత్వం పెంచుతుంది పంచుతుంది
             సూక్తులు మానవ జీవన సరళి మార్చు
             మహా అద్భుత శక్తులు,
              ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వం కలవారు
               ఉన్నతమైన సూక్తి వంటి వారు!!
     
               కామెంట్‌లు