రానున్నది వసంతమే!;-డా. పి.వి.ఎల్ .సుబ్బారావు,; - 9441058797.
బాలపంచపది
---------------------
1. శశిర రుతువు,
             రెండు మాసాలు !
     మాఘం, పాల్గుణ,
                         మాసాలు !
    మాఘం అంటే ,
                        వివాహాలు !
    ఫాల్గుణం,
        శివ,విష్ణు ఆరాధనలు!
   ఆకులు రాలినా,
        చిగురులొస్తాయి, రామా!

2. అఘం  హరిస్తుంది,
,                          మాఘము!
  మఘం అనగా ,
                          యజ్ఞము!
   యజ్ఞ యాగాదుల,
                           మాసము!   
   మాఘస్నానం  ,
                    అతి పవిత్రము!
   ఆకులు రాలినా,
        చిగురులొస్తాయి, రామా!

3. మార్కండేయ ,
          అపమృత్యుహరణము!
    తల్లి ,తండ్రి ,
        మాఘస్నాన ఫలితము!
    స్నాన సమయం,
             "ప్రయాగ"స్మరణము!
    సూర్యోదయ,
       పూర్వ స్నానం శ్రేయము!

   ఆకులు రాలినా ,
    చిగురులొస్తాయి ,రామా!

4. మాఘ పూర్ణిమ ,
                    మహామాఘము!
   ఆ రోజున ,
                 సముద్ర స్నానము!
   అమిత,
                మహిమాన్వితము!
   సర్వపాప,
                   క్షయకరము!
  ఆకులు రాలినా,
     చిగురులొస్తాయి, రామా!

5.. ఆరోగ్యం ,
             భాస్కర ఆదిత్యము!
    రథసప్తమి ,
              సూర్య ఉపాసనము!
   చక్కని పాయస ,
                         నివేదనము!
  ప్రసాద స్వీకారం,
                      ఆరోగ్యకరము!
 ఆకులు రాలినా,
      చిగురులొస్తాయి, రామా!

6. శుద్ధఅష్టమి,
             భీష్మ సాయుజ్యము!
   ,భీష్మ ఏకాదశి,
                  పుణ్య దినము!
   భీష్మ ప్రజ్ఞ, ప్రతిజ్ఞ ,
                 జన ఆదర్శము!
  సహస్రనామము,
             ఆయన పుణ్యము!
ఆకులు రాలినా ,
    చిగురులొస్తాయి, రామా!

7. పాల్గుణము ,
              విష్ణు ప్రీతికరము!
   గోదానం, వస్త్రదానం,
                  అన్నదానము!
  
   జనసేవ, జగసేవ,
                          అందాము!
   మనం జీవితాన ,
                         తరిద్దాము!
    ఆకులు రాలినా,
       చిగురులొస్తాయి, రామా!

8. ఏకాదశి ,
     అమృత ఏకాదశి దినము!
    ఉసిరి చెట్టు ,
                    పూజా దినము!
    పౌర్ణమి ,
                 వసంతోత్సవము!
   రంగుల తేలే,
                 ఆనందోత్సవము!
   ఆకులు రాలినా,
      చిగురులొస్తాయి, రామా!

9. కృష్ణపక్ష చతుర్దశి,
                       శివరాత్రి!
   నానుడి, జన్మకి,
                ఒక శివరాత్రి!
  అంతా శివమయం,
                       ఈ ధాత్రి!
  అది  తెలియడమే,
                       ఆ రాత్రి!
  ఆకులు రాలినా,
     చిగురులొస్తాయి, రామా!
________

                       

   
  


కామెంట్‌లు