క,మ,ల,ము./న్యస్తాక్షరి./;--టి. వి.యెల్. గాయత్రి.పూణే. మహారాష్ట్ర.

 చంపకమాల /
=============
(క)రివరదుండు మాధవుడు కైటభ నాభుడు గోప బాలుడై
పఱుగులు పెట్టుచుండ యదు భా(మ)లు నవ్వుచు పట్ట బోవగా
తరువు(ల )చాటునన్ మసలి తాండవ కృష్ణుడు లీల చూపగన్
మురిసిరి దేవతల్ (ము)నులు
ముచ్చట దీరగ గాంచి మ్రొక్కుచున్.
-------------------------

కామెంట్‌లు