చదువులబాబు కు బాలసాహిత్య రత్న

 జమ్మలమడుగులో శ్రీ గడియారం వెంకట శేషశాస్త్రి సాహితీ పీఠం ఆధ్వర్యంలో
చదువులబాబు కు బాలసాహిత్య రత్న బిరుదుప్రదానం.
కామెంట్‌లు