తుమ్మేటి రఘోత్తమరెడ్డి కోట్స్

 పేదరికం బాధ్యతను మీదేస్తే,
నిద్ర నెత్తికెక్కి కూర్చుంటుంది!

కామెంట్‌లు