కళాకారులకు వందనాలు;-గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
ఎందరో
కళాకారులు
అందరికి
వందనాలు

గడ్డిపరకలు తెస్తాడు
గూడును అందముగాకడతాడు
గుడ్లను పొదుగుతాడు
పిల్లలపెంచుతాడు ఓ గిజిగాడు

చెక్కను తెస్తాడు
చక్కగ చెక్కుతాడు
చిత్తరువులు చేస్తాడు
చిత్రమైన ఓ కొయ్యకళాకారుడు

రాయిని ఎన్నుకుంటాడు
ఉలితో మలుస్తాడు
దేవతావిగ్రహంగా తీర్చిదిద్దుతాడు
భక్తులనలరిస్తాడు ఓ శిల్పాచార్యుడు

కుంచెను పడతాడు
కాన్వాసుపై గీస్తాడు
రంగులు అద్దుతాడు
రమ్యమైన చిత్రాలనువేస్తాడు ఓ చిత్రకారుడు

పువ్వులు తెస్తాడు
దారానికి గుచ్చుతాడు
అందమైన దండలు కూరుస్తాడు
ముచ్చటపరుస్తాడు ఓ మాలికుడు

బంకమట్టిని తెస్తాడు
బురదగ మెత్తగతొక్కుతాడు
మంచిబొమ్మలు చేస్తాడు
రంగులద్దుతాడు ఓ మట్టిమనుజుడు

గళమెత్తుతాడు
గేయంపాడుతాడు
శ్రావ్యతనిస్తాడు
ఓ గంధర్వ గాయకుదు

వండి వారుస్తాడు
నలభీమపాకాల రుచులుచూపిస్తాడు
పంచభక్ష్యాలను వడ్డిస్తాడు
చెయ్యితిరిగిన ఓ వంటగాడు

అక్షరాలను అల్లుతాడు
పదాలను పేరుస్తాడు
కవితలు కూర్చుతాడు
మనసులనుదోస్తాడు ఓ కవీశ్వరుడు

కళలకు
స్వాగతం
కళాకారులకు
వందనం

కళాకారుల శక్తి
కళాకారుల యుక్తి
కళాకారుల సృష్టి
కలకాలం వర్ధిల్లాలి


కామెంట్‌లు