కథ:-నంబర్:-7 (పద్యాలలో);-మమత ఐల--హైదరాబాద్--9247593432
  గంగ మెచ్చిన రంగడు 
ఉ.
నింగిన దైవమెప్పడును నిక్కముజాడల నీడనేనటన్
రంగుల పృథ్వి నందుమరి రంగని కేవిధి దెల్యకుండగన్
బొంగర మల్లె కార్యములు పోకడలెన్నక జేయుచుండగా
గంగయె దారినిచ్చునట కల్మషమింతయు లేనివాడనిన్
ఉ.
గంగకు మ్రొక్కి నావలికి దాటెడి చిత్రము జూడముచ్చటై
సంగతి దేల్చుకుందునని సాధ్వియె నక్కుచు నెండించి యా
రంగని మంత్ర సూత్రముల రాధిక గాంచగచాటుమాటుగన్ 
పొంగెడి గంగ పాయలుగ పొమ్మని వీడెను దారిజూపుచున్
ఉ.
చిత్రము జూడ రాధికకు చిత్తము నందున బుట్ట యోచనన్
పత్రము వంటి బూరెలును పాయస గారెల పిండివంటలన్
పొత్రము వోలె గిర్రుమని బోజన వేళకు జేసిపెట్టి నో
చిత్రము జేయుచుండె నతి శీఘ్రమె గూలునొ నన్నరీతిగన్
ఉ.
గొట్టము తాడుతోడ నొక గుండుకు సూదినమర్చియప్పుడున్
గట్టిగ నూడకుండనవి గట్టెనువాసపుటింటి కప్పుకున్
కట్టిన మూడు వస్తువులగత్యము నూడెన కిందనుండ యే
దిట్టపు నెత్తినైనగని దివ్యముగన్ నలు ముక్కలే మరిన్
ఉ.
మక్కువ మీరబెట్టుటకు మంచిగ గట్టిన గుండు కిందనే
చక్కగ పీఠవేసి పతి జాడకు రాధయె జూచుచుండగా
దిక్కన వచ్చుచుండ గనె దివ్యపు రంగని రూపురేఖలన్
గ్రక్కున బోయి బావికడ కాళ్ళకు నీటిని దోడుచుండెనే
ఉ.
తుండును చేతికియ్య తడి తుడ్చుక వచ్చెను బోజనంబుకై
వండీన వంటలన్నిసతి వడ్డన జేయగ గాంచెకప్పునే
నిండుగ బోజనంబుదిని నిక్కము జెప్పడదేమి చిత్రమో!
సుండిగ రాధ రంగడినిచోద్యముగా రుచి జెప్పుమా యనెన్
క.
చల్లగ రంగడు జెప్పెను
మెల్లగచిరు నవ్వు నవ్వి మితభాషితుడై
ఝల్లుమనెడి గుండునుగని
నొల్లననక దింటి గాని నెరుగ రుచిననిన్
క.
సూరున వేలాడెడి యా
భారపు తీరంబుగాంచి భక్షించిచగ నే
కూరయొ! యన్నంబో! మరి
పారెడి గంగమ్మ సాక్షి వంటను గనడే!
క.
చల్లగ రంగడు జెప్పెను
మెల్లగచిరు నవ్వు నవ్వి మితభాషితుడై
ఝల్లుమనెడి గుండునుగని
నొల్లననక దింటి గాని నెరుగ రుచిననిన్
క.
సూరున వేలాడెడి యా
భారము తీరంబుగాంచి భక్షించిచగ నే
కూరయొ! యన్నంబో! మరి
పారెడి గంగమ్మ సాక్షి వంటను గనడే!
క.
దూరము జరుగడునింతయు
సూరున నిది యేమననడు సుఖముగ దినడే
కారణ మేమైయుండునొ
ధీరుని వలె గంగ మెచ్చ తీరము దాటున్ 
క.
చేసెడి కార్యము లెల్లను
కూసింతయు దప్పనీక గోవుకు మిన్నై
భూసామిగ బండించును
రాసుల ధాన్యంబునైన రంగడు మనసా!
ఉ.
రంగడు వేడు సూత్రమున రాధిక నిక్కము దెల్యగోరుచున్
చెంగున నాయనమ్మ దరి జేరెను చిత్రము జెప్పమాయనిన్
బంగరు వృద్ధురాలు మరి ప్రశ్నను దేల్చెను తక్షణంబు యా
రంగడు గంగతోడ తన లక్షణ నామము జెప్పెనా యనిన్
తే.గీ
బోజనము రుచి గాంచని భోగినెన్న
పాప పుణ్యంబు లెరుగని పామరుడని
గంగ దారొడ్డె జూడుమా కారణమది
యనుచు బంగారు బాపమ్మ ఘనత జెప్పెఁ
తే.గీ
గంగ నాపేడి వినతిని రంగ డెపుడు
ప్రార్థన నుజేసి నావల్కి పయన మౌను
యన్నము రుచిని యెరుగని యల్పుని గని
దారి నిమ్మని గోరేను దయను జూపి
వ *అన్నము రుచి తెలియని వాడు తోవ్విమ్మన్నడు గంగాదేవి*

కామెంట్‌లు
Popular posts
సింగపూర్ లో యలమర్తి అనూరాధకు సన్మానం
చిత్రం
ఉదయం మా హృదయం...- ప్రమోద్ ఆవంచ 7013272452;
చిత్రం
దగ్గు , ఆయాసం,పిల్లి కూతలు - నివారణ ------------------------------------------------------- పిల్లల్లో జలుబు, దగ్గు, ఎక్కువైనప్పుడు ఊపిరి తిత్తుల్లోని శ్వాస మార్గాలు ముడుచుకు పోయినప్పుడు శ్వాస వదులుతున్నప్పుడు శబ్దం వస్తే దాన్ని పిల్లి కూతలు అంటారు. దీనికి ఉబ్బసం కూడా ఒక కారణం కావచ్చు. వైరస్ బాక్టీరియా , కారణంగా శ్లేష్మపు పొరలు వాచిపోతాయి. దాని వల్ల గురక వస్తుంది కఫం వాలా జ్వరం కూడా రావచ్చు. చిటికెడు పిప్పళ్ల చూర్ణంలో తేనే వెచ్చని నీటిలో కలిపి తాగిస్తే కఫ జ్వరం తగ్గిపోతుంది పిప్పళ్ల పొడిని పాలతో కలిపి తాగిస్తే ఉబ్బసం తగ్గి పోతుంది. పిప్పళ్ల పొడితో బెల్లం కలిపి తినిపిస్తే దగ్గు, ఉబ్బసం తో పాటు రక్తహీనత కూడా నివారించ వచ్చు. - పి . కమలాకర్ రావు
చిత్రం
సాహితీ ప్రియులకు అపురూప కానుక పొయిట్రి వర్క్ షాప్;-- యామిజాల జగదీశ్
చిత్రం
చిత్రం ;సాక్షి- 9వ తరగతి
చిత్రం