శీతాకోక చిలుక;-కొప్పరపు తాయారు;-సెల్ 9440460797
              సీతాకోకచిలుక రంగు రంగు రెక్కలతో
              రమ్యమైన ఆటలతో అలరిస్తావు
            
              పువ్వు  పూవ్వునా ఎగిరెగిరి
              రెక్కలార్పేవు, సూరీడు నిను చూచి
               
               చిరునవ్వు నవ్వ చింతదీర్చేవు     
               ఆ నవ్వుల వెలుగులో నీకెన్ని
           
                అందాలో కాగితపు బొమ్మలా
                గాలిలో తళుకుళూనేను
     
                 పట్టుకుందామంటే పరుగులెత్తావు
                 పసివారి కళ్ళలో పసిడి కాంతులు

                 పూవులతో నీ అందాలు పంచుకుంటాను
                 పూలలో నీరూపు తెలియలేదాయే

                  నిన్నందుకోలేక నీరసంబాయె
                  మా మీద దయవుంచి దరి జేర
                    రావా!

        ‌‌.        పసిపిల్లలం  మేము అమాయకులం
                ఆడగా పాడగా మాతోడ రావా ఆనంద     
                 ములు  పంచ అతి రమణీయం గా 
           
                 రంగుల చిలుకా నా శీతాకోక చిలుక!!

                     


కామెంట్‌లు