"రాధ నయ్యాను";-కొప్పరపు తాయారు--సెల్ ; :944046079
రాధ నయ్యానని  బాధగా 
 ఉంది రాలేను
బాధగా మిగలేనని రోదనుంది ఆశ లేదు

అందుతావని ఆశ ఉంది అందుకోలేని దూరం
పొందుదామని  భావనుంది పొందలేను

 వెలుగులే అవుదామని  తలపు ఎద నిండె
పిరికి తనపు గుబాళింపులు గుండెలు పిండ
         
    
చేతకాని శౌర్యం అణువణునీ నరుకుతుంటే     
చావలేక చచ్చిన కదలిక నయ్యాను

భావం తెలిసిన బాధతో పరితపిస్తుంటే
తెలియని సమాధానం తెరచాటున‌ ఫక్కుమంది,
    
నా నవ్వుల పరిహాసం తట్టి  లేపుతుంటే.
లేవలేక జారింది నీరసపడ్డ మనసు.


కామెంట్‌లు