ఏమున్నది!;-డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు.9441058797.
1. రాణి వలచిన వారు,
           రాణించని వారు!
 
    కాలం ఆపేక్షించిన వారు ,
            కక్ష కట్టినవారు!
 
    సదా ప్రయోజకులు,
     బహుదా అప్రయోజకులు! 

    పందాలు గెలిచేవారు,
      పందెమే వేయలేని వారు!
 
   వెలిగే దీపాల వారు,
        పగిలిన ప్రమిదలవారు!

2. ఓ జీవన కథ సుధే,
            మరో కథంతా వ్యధే!.       

     నాటకం సుఖాంతమా,
      .          విషాదాంతమే !

     కావ్యం నవరసమా ,
                   సరస హీనమే !

  జీవితం వ్యాస విన్యాసమా,
            తప్పని ఆయాసమే! 

  సాఫల్యాల సౌధాలా,
         వైఫల్యాల అవరోధాలే!

3. జనతంత్రమా,
   సర్వత్రా నేతల కుతంత్రమే!
  
  ప్రజాస్వామ్యమా, 
   ఏలుతున్నది ధనస్వామ్యమే!  
  
  అధికారం ఐదవతనం,
    మగతనం నిలబెట్టడమే!
   
   సత్యం, ధర్మం ,అహింస ,
                 నోటి మాటలు !
    
   అసత్యం, అధర్మం, హింస,
                   నేటి బాటలు!

4. బహిరంగం మాలిన్యం,
    అంతరంగం నీతి బాహ్యం!
   
  మనిషి పరమాన్నజీవి,
     అదేమిటో పరాన్నజీవి! 
   
  దీర్ఘరోగి ,
    ఏమిటో తృప్తి చెందని భోగి!
    
   తృష్ణవీడని వింత యోగి,
             పాశమున్న విరాగి !
   
   జీవపరిణామక్రమాన,
                 పెరిగే వింత జీవి!

5. జీవితం కరిగే మంచు!  
    
   నడుస్తున్నది కత్తి అంచు !
    
   ప్రతి క్షణం గమనించు!
    
   నిర్లిప్తంగా స్వీకరించు !
   
   అదే క్లుప్తంగా ముగించు!
_________


కామెంట్‌లు