చిత్రానికి కవిత ; - కోరాడ నరసింహా రావు !

 మానవతను రుజువుచేసేవి 
   దానధర్మాలే... !
దయతో...దీనులకుచేసే దానం
  దైవారాధన సమమే... !
  దానగుణానికి పేద - గొప్ప... 
     తారతమ్యా లుండవు !
గొప్పవాళ్లందరూ.... 
   దీనులకు దానం చేస్తారా... !
     యే కొందరో.... కదా... !!
  యాచన అంటే...... 
      విశ్లేషించలేని దైన్యమే... 
        వారి మనోవేదన  ... 
         ఇంకొక యాచకునికే... 
            బాగాతెలుస్తుంది... !
   అందుకు తార్కాణమే... 
      ఈ చిత్రం... !
   తానూ ఒక యాచకుడే ఐనా 
    మరోయాచకుని దీనత్వాన్ని 
   చూసినంతనే మనసుకరిగి 
      తనబొచ్చెలోని చిల్లరలో 
      కొంత ధర్మం చేస్తూ... 
      తనలోని మానవతను 
       నిరూపించుకుంటున్నాడు!
          ******
కామెంట్‌లు