తెలుగుతేజస్సు;- గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
తెలుగుతల్లి
తేజరిల్లుతుంది తేనెనుచిందుతుంది 
తల్లిభాష
తరించుతుంది తన్మయత్వపరుస్తుంది

అక్షరాలు
అలుముకుంటున్నాయి ఆకట్టుకుంటున్నాయి
మాటలు
ముసురుకుంటున్నాయి ముగ్ధుడినిచేస్తున్నాయి

పదాలు
పరుచుకుంటున్నాయి పరవశపరుస్తున్నాయి
అర్ధాలు
అమరుతున్నాయి ఆకళింపుజేస్తున్నాయి

ఆలోచనలు
ఆవహిస్తున్నాయి అభినయిస్తున్నాయి
భావనలు 
బయటకొస్తున్నాయి భ్రమలోపడవేస్తున్నాయి

పలుకులు
పెదవులుదాటుతున్నాయి పులకరిస్తున్నాయి
నాలుకలు
తీపినిచిందుతున్నాయి తృప్తిపరుస్తున్నాయి

కులుకులు
మోముపైకూర్చుంటున్నాయి మయిమరిపిస్తున్నాయి
వెలుగులు
వెంటబడుతున్నాయి వేడుకచేస్తున్నాయి

కలములు 
కదులుతున్నాయి కాగితాలునిండుతున్నాయి
కవితలు
కళ్ళముందుకొస్తున్నాయి కమ్మదనాలుపంచుతున్నాయి

ఉదయం
ఊహలిస్తుంది ఉత్సాహపరుస్తుంది
సాయము
సహకరిస్తుంది సందడిచేస్తుంది

రాత్రి
రవళిస్తుంది రమ్యంగారాయిస్తుంది
వేకువ
విషయాలుతడుతున్నాయి విశదీకరించమంటున్నాయి

కవనక్రియలు
కొనసాగుతున్నాయి కమ్మదనాలనిస్తున్నాయి
సాహిత్యప్రక్రియలు
సాగుతున్నాయి సంతసపరుస్తున్నాయి

పలుకులమ్మ
పదనిసలువ్రాయిస్తుంది పసందుగాపాడిస్తుంది    
వీణానాదము
వినిపిస్తుంది వైవిధ్యభరితంచేయిస్తుంది

కవిత 
కవ్విస్తుంది కవనంచేయిస్తుంది
సాహితి 
చదివిస్తుంది స్పందనలిప్పిస్తుంది

తెలుగువారి

సమాజము
తెలుసుకొనగ తేటతెల్లము
తెలుగుజాతి సమస్తము
తెంపుచూపు సమూహము

తరతరాల తెలుగోళ్ళంమనం
తప్పకుండా  తెలుసుకుందాం
తెలుగుభాషా తృణీకారం
తనకన్నతల్లి  తిరస్కారం 

కామెంట్‌లు