ఎగుడూ దిగుడూ దారీ ;- గంగదేవు యాదయ్య

 ఎగుడూ  దిగుడూ దారీ ...
నడుచూ నడుచూ పారీ ! 
ఎగుడూ దిగుడూ దారీ ...
ఉరుకూ ఉరుకూ పారీ ! 
వంకర టింకర దారీ ...
నడుచూ నడుచూ పారీ ! 
వంకర టింకర దారీ ...
ఉరుకూ ఉరుకూ పారీ ! 
రాయీ రప్పల దారీ ...
నడుచూ నడుచూ పారీ ! 
రాయీ రప్పల దారీ ...
ఉరుకూ ఉరుకూ పారీ ! 
ఎత్తూ వంపుల దారీ ...
నడుచు నడుచు పారీ ! 
ఎత్తూ వంపుల దారీ ...
ఉరుకూ ఉరుకూ పారీ ! 
మంచీ మంచీ దారీ ...
ఎంచూ ఎంచూ దారీ...
ఎంచూ ఎంచూ ఏరీ
ఎంచూ ఎంచూ పారీ...
      కుర్రో - కుర్రు.
కామెంట్‌లు