అర్ధంలేని వాద - ప్రతివాదాలు... !"-- కోరాడ నరసింహా రావు.
 మూర్ఖత్వమని  నమ్మనివారు  హేళన  చేసినా.....
ఇది నా స్వానుభవంతో... 
    చెబుతున్న పచ్చి నిజం... !
  కాకపొతే...లోకంలోఇంతమం ది ఉండగా...నాకే ఎందుకు..?!. 
   
ఊహ తెలిసిన దగ్గరనుండి.. 
ఒకటిపోతే... ఇంకోటి - అది పొతే... మరోటి వరుసగా నామీదేఎందుకిలా...ఆవిశ్రాoత పోరాటం చేయాలి...!!

 అన్ని బాధల్నీ భరించి,సహిస్తూ
 మౌనపోరాటం చేస్తున్న నాకు గాక ఇంకెవరికి తెలుస్తుంది.. !? 

నాలాగే... యే కొద్దిమందైనా.... 
 వుండకపోరు  కదూ.... !
  వీళ్లది అవివేకం..., అజ్ఞానం అనుకునేమేధావులు కాస్తఆలో 
చించవలసిన విషయమే... !

నాకైతే....., 
    "పూర్వజన్మం  కృతంపాపం 
 వ్యాధి రూపేణ పీడితం "అనేది ఖచ్చితంగాఅక్షరసత్యమే  అని పిస్తుంది... !

అలాగని... అవివేకపు మూఢ 
నమ్మకాలనన్నీనేనునమ్ముతానని కాదు... !
     సత్యాన్ని నమ్ముతాను !
 ఏది సత్యమొ  - ఏది అపోహో
నాతార్కికబుద్ధికి బాగాతెలుసు 

 కర్మఫలాలను నమ్మటమంటే 
"ఇదినాకర్మ "  అంటూ... 
    ఏడ్చుకుని కూచోటం కాదు 
ఒకప్పుడు చేసుకున్నదే... 
   ఇప్పుడనుభవిస్తున్నాం... 
ముందు - ముందు  సుఖాలను పొందే పనులనే చేద్దాం అను కుంటే...ఈ వాదాలు - ప్రతి వా దాలకు తావే ఉండదు కదూ !
      *****

కామెంట్‌లు