ఆంగ్ల పద్యం-తెనుగుసేత:దానా మాస్టర్*;- కిలపర్తి దాలినాయుడు

 ---------------------------------
The most difficult task is to make everybody happy. simplest task is to be happy with everyone.
------------------------------------
తే.గీ.
సతముప్రతియొకరిని సంతసముగ నిలుప
తరముగాదయ పుట్టించు తాతకైన
కాని  పదుగురి తోడుత కలిసిపోయి
 ముదమునెరుపుట సులభమ్ము సదయులార!
----------------------------------

కామెంట్‌లు