:మతిమరుపు;- కిలపర్తి దాలినాయుడు

 ----------------------------------------
వరమొ?శాపమో?తెలియని
వాదుగలదు!
పదును దేరిన మెదడును
పాడుజేయు
గుణము గలదు మతిమరుపు
గుండురాయి
పెట్టె కర్ణుని విద్యకు పేరునొకటి!
---------------------------------------

కామెంట్‌లు