గురువులందరికి వందనం :-స్వాతి కాడబోయిన నీర్మల

  అమ్మ లా ఆదరించి ,
నాన్న లా నమ్మకాన్నిచి, 
స్నేహితుడి లా సేవించి, 
మిత్రుడి లా మంచి నీ నేర్పి 
,నా రూపానికి పేరుపెట్టిన 
ఓ గురువు నీకుపాధభివందనం
తెలివి తేటలు తో తెలుగు, 
హిత బోధనలతో హిందీ, 
అందరిలో చురుగా ఉండాలని ఆంగ్లం, 
గరం గరం గా గణితం
 జీవితం ఓ జీవశాస్త్రం  
బ్రతకడానికి భౌతికశాస్త్రం 
సమాజం ఓ సాంఘీకశాస్త్రం 
ప్రతి పని ఓ పద్ధతి ప్రదానోపాధ్యాయం 
మా అందరి తొలి మెట్టు మీరు 
అందరూ మా ముందు ఉండి నడిపిస్తున్నారు
 మా తప్పు లను మన్నిస్తూ 
మా అందరినీ ఆనందంగా చూస్తుంటారు మీరు మా అదృష్టం

కామెంట్‌లు