"భారతరాజ్యాంగదినోత్సవము-పద్యాంజలి"!!!;-"సాహితీసన్మిత్ర"కట్టరంజిత్ కుమార్తెలుగుఉపన్యాసకులుసిద్ధిపేటచరవాణి:- 6300474467
01. కం. భారతరాజ్యాంగమ్మిది తీరిచిదిద్దిరిపలువిధతేజోమయులున్ నేరుపుమీరగవ్రాసియు భూరిగనొందిరియశమునుపూజితమూర్తుల్!!! 02. కం. హక్కులు‌,విధులనుగూర్చియు చక్కగవిడమరచిజెప్పెసంపుటియిదిపెం పెక్కుగబాధ్యతలన్నియు మక్కువగానందజేసెమదిలోనిల్చెన్!!! 03. కం. అంబేద్కరుఆశయముల నంబేద్కరుప్రతిఫలములనందుకొనంగన్ అంబేద్కరుజీవ…
చిత్రం