దృగ్విషయాలు!;-దా. పి. వి. ఎల్ .సుబ్బారావు,- 9441058797.
 బాల పంచపది
 ============
1. సూర్యచంద్రుల్ని,
                         బంధిస్తారు!
    రాహు కేతువులు,
                       మింగేస్తారు !
   ఇలా అందరూ ,
               ఓనాడు,అనేవారు!
   శాస్త్ర విజ్ఞానం,
               తెలుసుకున్నారు !
   గ్రహణాలు, సహజం,
              దృగ్విషయం ,రామా!
2. సూర్యచంద్రులు, భూమి ,
                     ఒకే మార్గము!
   చంద్రుడి ముఖం ,
             సూర్య అభిముఖము!
  సూర్యుడికి ,
            చంద్రుడు అవరోధము!
  చంద్రుడి నీడే,
                  సూర్యగ్రహణము!
 గ్రహణాలు సహజం ,
              దృగ్విషయం, రామా!
3. చంద్రసూర్యుల మధ్య,
                      భూ ప్రవేశము!
   చంద్రుడిపై ,
           భూమి నీడ పడడము!
   చంద్రుడు ,
            కనిపించక పోవడము!
   ఇది మనకు,
                    చంద్రగ్రహణము !
   గ్రహణాలు సహజం,
           దృగ్విషయం, రామా!
4. అమావాస్య నాడే,
               సూర్యగ్రహణము!
   కంటి రక్షణతో ,
                     చూడగలము!
   పున్నమి నాడే,
                   చంద్రగ్రహణమ!
   నిర్భయముగా,
                       చూడగలము!
   గ్రహణాలు సహజం,
           దృగ్విషయం, రామా!
5. గ్రహణాల ,
                 సహజ లక్షణము!
    ఆరంభం ,గరిష్టం,
                   ముగియడము!
   జీవితాన ప్రతికష్టం,
                        గ్రహణము!
   తెలియాలి ,
              గ్రహణ సందేశము!
   గ్రహణాలు  సహజం ,
           దృగ్విషయం ,రామా!
_________


కామెంట్‌లు