ఏడుకొండల వాడ;-కొప్పరపు తాయారు-సెల్ ; :9440460797
             ఏడేడు లోకాల ఏలేటి వాడ
             ఏడుకొండల పైన నెలవైన వాడ
             తలచుకున్నంతనే దాపునిచ్చేవాడ
             దరి లేని లోకాన దయ చూపు వాడ!

            ఆపదమొక్కులవాడా! అందరివాడ
            అందివ్వనేముంది నా చెంత దేవ
            ఏమీ ఇవ్వలేని దాన ఆదరించవా
            కమనీయ రూప కరుణజూపవా!!

            ఆదుకో రావయ్య ఆపద్బాంధవా
            ఆదరించి కాపాడ రావయ్య అనంతరూప
            నిదురలో నీ మాటే వెతలలో నీ మాటే
           వేయి విధముల నిను ప్రార్ధింతునయ్యా!!

           కాపాడ రావయ్య కరుణతో మమ్ము
           చేయూతనందివ్వ  శ్రీఘ్రమే రావా
           వేరెవ్వరు దిక్కు నాకు వేంకటాద్రి వాస!!
           శ్రీ వేంకటేశ్వరా ఆశ్రిత  పారిజాతమా!

          దయాస్వరూప దయార్ద్ర హృదయ
          దరికీ రాగదయ్య  దయతోడ కాపాడ
          చిన చూపు తగదయా చేరి ఆదుకోవయా
          ఆలసించక ఆదరమున వేవేగ రావయ్యా
           వెతలు దీర్చేవాడా శ్రీ  వేంకటేశ్వర !!!
                                          తాయారు


కామెంట్‌లు