ఆధ్యాత్మికం;- మమత ఐలకరీంనగర్9247593432
 ఉ.
లోచనలెందుకంట మరి లోపల నుండెడి యాత్మజూడహో!
దాచిన దాగబోదు గద దర్శన మిచ్చుచుముందుకేగగన్
పూచిక పుల్లగాదు నిజముండెను జూసితినేను నమ్ముమా
యాచన జేయబూనినను యద్భుత రీతిని గానవెక్కడన్

కామెంట్‌లు