ఆధ్యాత్మిక పద్యం;- మమత ఐల కరీంనగర్ 9247593432
 కం.
ఏమని వివరింతును మరి
యామినినొప్పించ లేని యద్బుత రీతుల్
నామము మరిపించ తగున
వామన సుతునిగ గెలువని వరములొసగగన్

కామెంట్‌లు