అచ్చులతో అమ్మ ఘనత;- -గద్వాల సోమన్న,9966414580
అ మ్మ  ప్రేమ మధురము
ఆ మె మనసు సున్నితము 
ఇ లవేల్పు ఇంటిలో! 
ఈ  విలా ఘనము!ఘనము!!

ఉ షోదయం కుటుంబాన
ఊ డల మర్రి భువిలోన
ఋ జువే త్యాగానికి!
ఎ  వరు సాటి  ఆ తల్లికి!

ఏ  మని చెప్పగలము?
ఐ తే వినుము నిజము!
ఒ యాసిస్సు అమ్మ కదా!
ఓ ర్పుకు సాక్షి సదా!!

ఔ న్నతం మనసులో
అం దం సదనంలో
 అనురాగ దేవత
అమ్మ మన బాధ్యత


కామెంట్‌లు