చిత్రానికి పద్యం ; - మిట్టపల్లిపరశురాములు

 అమ్మయెదైవముమనకిల.               క
మ్మనిప్రేమలనుపంచె-కరుణామయుడున్                                             
 నమ్మకమైనభరోసకు.                      
నిమ్మళమగుభవితనిచ్చు-నిండుగనాన్నా!!                                        
 *.      *.       *.      *.        

కామెంట్‌లు