'హరీ!'శతకపద్యములు.;- టి. వి. యెల్. గాయత్రి.-పూణే. మహారాష్ట్ర
 19.
ఉత్పలమాల.
వేదపు విద్యలన్ జదివి పెంపుగ  గీర్తిని పొంది పండితుల్
నీదగు తత్త్వమున్ దెలియ నేరిమి నజ్ఞత తోడ మూఢులై
వాదన సేయుచుందురట!భక్తిగ  జిత్తము లోన దల్చుచున్
నీదరి జేర వచ్చితిని :నీపర తత్త్వము దెల్పుమా హరీ!//
20.
చంపకమాల.
కరుణరసాత్మకుండవని కష్టములన్నియు తీర్తువంచు నీ
చరణము పట్టి పార్థుడట సంగర మంతయు గెల్చివచ్చె నా
చరితము వింటినయ్య!పరిచారికనై పడియుందు సన్నిధిన్
గురుతుగఁ జేర్చికొమ్ము! దరిఁ గూయి నొసంగుచు నన్ను శ్రీహరీ!//
కూయి =రక్షణ.

కామెంట్‌లు