చిత్రానికి పద్యం ;- మిట్టపల్లిపరశురాములు

 కం;.                                                      
 చిలకలతీరుగయువతులు.              
కలిసిరిగుంపుగనుగూడి-కన్నులకింపున్.                                          
కిలకిల నవ్వుచునూయల.                 
గలగలగాజులునుమ్రోగ-ఘనముగనూగెన్.                                                
 *.      *.       *.       *.      
 
కామెంట్‌లు