శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు (బాల పంచపది )-ఎం. వి. ఉమాదేవి
336)అశోకః -

శోకములంటనివ్వని వాడు 
స్థిరత్వమునీయగలవాడు
మనోనిబ్బరమునందించువాడు
దుఃఖములు తొలగించువాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!
337)తారణః -

సంసారమును దాటించువాడు
కర్మలందు తోడున్నవాడు
ఫలితమును అందించినవాడు
తారణమును చూపగలవాడు
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!
338)తారః -

తరింపజేయునట్టి వాడు 
అన్నిటిని అనుసరించువాడు
గర్భజన్మములతోడున్నవాడు
జరామరణభయం తీర్చువాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామాలు ఉమా!
339)శూరః -

అమితపరాక్రమ వంతుడు
వీరత్వము గలిగినట్టివాడు
ధీరునిగాను నిలిచినవాడు
శూరులలో ఎన్నదగినవాడు
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!
340)శౌరిః -

ఇంద్రియములనణిచెడి వాడు
బలవంతుడైనట్టి వాడు
మనోక్లేశముల తీర్చువాడు
బుద్ధివక్రతను హరించువాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!

(సశేషం )
కామెంట్‌లు