ఇది కవిత కాదు!!;- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని పాలెం.
అది మృగమే
కానీ ఖడ్గ మృగం కాదు!!

అది ఆసనమే
కానీ సింహాసనం కాదు!!

అది వరమే
కానీ స్వయంవరం కాదు!!

అది దానమే
కానీ నీ దానం కాదు!!!

అది మరణమే
కానీ ఆభరణము కాదు!!

అది ప్రేమే
కానీ పాము కాదు!!

అది పాపే
కానీ పాపం కాదు!!
వాళ్లు నాయకులే
కానీ వినాయకులు కాదు!!

అది స్వప్నమే
కానీ స్వప్న కాదు!!
అది నిప్పె
కానీ ఇది ఉప్పు కాదు!!

అది నిజమే
కానీ వజ్రం కాదు!!
అది మర్మమే
కానీ ధర్మం కాదు!!

అది అందమే
కానీ శ్రీ గంధం కాదు!! Hi

ఆమె స్త్రీ యే
కానీ శ్రీ కాదు!!
ఆమె కవితే
కానీ ఇది కవిత కాదు!!?

సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని పిఎస్ నంది వడ్డేమాన్ నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా.
కామెంట్‌లు