పద్యం ; మిట్టపల్లిపరశురాములు
 కం:                                           *.                 
 రంగులపండుగనేడే.                   
అంగనమణులంతగూడి-రార్బాటముగన్.                                          
పొంగినముదమునసఖులకు.              
 చెంగునదూకుచునుపూసె-చెంపకురంగుల్.                                        
  *.         *.          *.                 

కామెంట్‌లు