పద్యం ; -మిట్టపల్లిపరశురాములు
 కం;                                                                        క
వితయెజీవనగమ్యము.                  
కవితలమాగాణియందు-కలమెహలముగా.                            
భవితనుసేద్యముజేయగ.               
కవితలపూఫరిమళాల-కాంతులునిండెన్.                                               
*.     *.      *.                     
      *.                                    

కామెంట్‌లు