ఏ ఎండకాగొడుగు(ఇదే లౌక్యం);- అంకాల సోమయ్యదేవరుప్పులజనగాం9640748497
 ఎల్తి కుండ తొణుకుతుంది
నిండుకుండతొణకదు
ఇక్కడ తప్పులు చేసేవాడే
నీతులు వల్లిస్తాడు
ఇక్కడ గురివింద నీతిమంతులు
ఒకరు బాగుపడితే ఓర్వలేరు
తామున్నట్టేఇరుగూపొరుగూ
ఉండాలని
ఎదిగితే పడదోయాలని
అదీ సాధ్యం కాకపోతే
మనుషుల్ని సెంటిమెంట్ తో
వశపరచుకుంటారు
ఇక్కడ ఒకరినొకరు దేబిరించుకొని
నాకేం బాధలేదని
తలాతోకాలేని సమస్యలన్ని
రచ్చకీడ్చీ రక్ష రక్ష అని
ఆహాకారాలు చేస్తారు
అవసరానికి వ్యక్తులను
ఏ మార్చడం
సెంటిమెంట్ తో దెబ్బకొట్టడం
లౌక్యంతో, కొన్ని సందర్భాల్లో లౌక్యం తెలియకుండా
ప్రవర్తించడం
ఒక్కొసారి
మొదటి కే మోసం
ఏ ఎండకాగొడుగు
ఏ రోటి కాడ  పాట
ఆరోటికాడా
సై అంటే సై సై అనడం
ఇదీ కదా ఆత్మగౌరవం
చంపుకొని 
ఏదో బ్రతుకుతున్నమంటే
బ్రతుకుతున్నామని
బ్రతకడం


కామెంట్‌లు