'హరీ!'శతకపద్యములు.;- టి. వి. యెల్. గాయత్రి.పూణే. మహారాష్ట్ర
 93.
ఉత్పలమాల.
అంతము లేని కోరికల కాద్యము కామమటంచు మౌనులా
భ్రాంతిని వీడుచున్ దపము వాసిగ సల్పి విరాగులౌచు నీ
చెంతనె యుండిపోదురట!చిన్మయతేజుడ!నీ కృపాసుధన్ 
సుంతయు నాపయిన్ జిలికి శుద్ధగుణంబుల నీయుమా హరీ!//

94.
చంపకమాల.
చరచర నీ జరామరణ చక్రము గిర్రున దొర్లుచుండ నిన్
మరచుచు దేహసౌఖ్యమను మాయను నమ్మినవారమో కదా!
నిరతము నిర్వికారమగు నీ పరతత్త్వమెఱుంగ జాలమో
వరదుడ!మూఢతన్ బ్రతికి ప్రాజ్ఞత లేమిని బొర్లు మమ్ములన్
గరముల బట్టి లేపుమయ!కాలును మా యఘశేషముల్ హరీ!//

కామెంట్‌లు