చిత్రానికి పద్యం ;; మిట్టపల్లిపరశురాములు

 కం:                                           
 *.       .
పచ్చికబయళునగోవులు             
నచ్చినతీరుగనుమేత-నవనిలొమేయన్.                           
  మెచ్చినమురళీపాటచె.              
 మచ్చికచేయుచునుగోపి-మందనుకాసెన్.                                
          *.        *.         

కామెంట్‌లు