"హనుమంతునికి మనం భోజనం పెట్టగలమా!;- సేకరణ: కొప్పరపు తాయారు
"హనుమ రోజూ సరిగ్గా తిండైనా తింటున్నాడో లేదో.. ఈ రోజు హనుమని భోజనానికి పిలుస్తున్నాను, నేనే స్వయంగా  వంటచేసి దగ్గర కూర్చుని తినిపిస్తాను" అంది సీతమ్మతల్లి... 

పిలువు పిలువు...
నీకే అర్థం అవుతుంది
అన్నాడు శ్రీరామచంద్రుడు నవ్వుతూ.  
అన్నట్టుగానే సీతమ్మతల్లి స్వయంగా వంటచేసి... 
హనుమను భోజనానికి పిలిచింది...
తానే పక్కన కూర్చుని స్వయంగా వడ్డిస్తూ...

"కడుపునిండా తిను నాయనా..., 
మొహమాటపడకు"  
అని చెప్పింది... 

"సరేనమ్మా" 
అని చెప్పి హనుమ
తలవంచుకుని భోజనం చేయసాగాడు...
సీతమ్మతల్లి కొసరి కొసరి వడ్డిస్తోంది... 
హనుమ వద్దు అనకుండా... 
వంచిన తల ఎత్తకుండా పెట్టినదంతా తింటున్నాడు.

కాసేపట్లో సీతమ్మతల్లి
స్వయంగాచేసిన వంటంతా
అయిపోయింది...
 సీతమ్మతల్లి కంగారు పడి
అంఃతపురవాసుల కోసం
వండిన వంటంతా తెప్పించింది... 
అదీ అయిపోయింది....
తలవంచుకునే  
ఆహరం కోసం నిరీక్షిస్తూన్నాడు...
హనుమ 
ఆవురావురమంటూ....

సీతమ్మతల్లికి 
కంగారు పుట్టి.... 

"రోజూ ఏం తింటున్నావు నాయనా?"...
అని అడిగింది
హనుమ ఎంతో వినయంగా...

"శ్రీరామ నామం తల్లీ"...
వంచిన తలెత్తకుండా
జవాబిచ్చాడు  హనుమ... 

సీతమ్మతల్లి త్రుళ్లిపడింది... 
నిరంతరం  శ్రీరామనామం
భుజించేవాడు...,
భజించేవాడు...
పరమశివుడొక్కడే గదా!...

సీతమ్మతల్లి తేరిపార జూసింది... 
అప్పుడు కనిపించాడు సీతమ్మతల్లికి....
హనుమలో శంకరుడు...

శ్రీ శంకరుడే హనుమంతుడు....

నిత్యం శ్రీరామనామం ఆహారంగా స్వీకరించే వాడికి...
ఇంక తాను ఏమి పెట్టగలదు! 

బాగా ఆలోచించిన సీతమ్మతల్లి 
ఒక అన్నపు ముద్దను పట్టుకుని... 
"శ్రీరామార్పణం" 
అని ప్రార్థించి వడ్డించింది...
ఆ ముద్దని భక్తితో 
కళ్లకు అద్దుకొని స్వీకరించిన హనుమ.... 

"అన్నదాతా సుఖీభవ!"  
అన్నాడు హనుమ తృప్తిగా  ...
హనుమలోని పరమేశ్వరుడికి 
*భక్తితో నమస్కరించింది సీతమ్మతల్లి......🙏


కామెంట్‌లు