సుమతీ శతకం ౩౫వ పద్యం. కొరగాని కొడుకు పుట్టినఁ కొరగామియె గాదు తండ్రి గుణముల ఔరంచు జెరకు తుద వెన్న పుట్టినఁ జెరకునఁ దీపెల్ల జెరచు సిద్ధము సుమతీ! తా : ఓ మంచి తెలివి గల బుద్ధిమంతుడవైన, సుమతీ .... చెరకు గడచివర వెన్నుపడితే, చెరకు గడ మొత్తాన్ని పిప్పి చేసేస్తుంది. అలాగే, ఒక తండ్రి కి/ఒక యింట్లో ఒక దుష్టుడు, దుర్లక్షణములు కలవాడు పుడితే, ఆ తండ్రి కి మాత్రమే కాక మొత్తం వంశానికే చెడ్డ పేరు తెస్తాడు........... ....అని సుమతీ శతకకారుని వాక్కు. *మనకు మళ్ళీ, మహాభారతం గుర్తుకు వస్తుంది. సుయోధనుడు పుట్టినప్పుడు ధృతరాష్ట్ర మహారాజు తనకు కురువంశోద్ధారకుడు పుట్టాడని సంబరపడతాడు. కానీ ఆ గాంధారీ తనయుడు తన వంశమే కాకుండా ౧౮ అక్షౌహిణుల వినాశనానికి కారణమైనాడు. అందువల్ల, సంతానం కొరకు పరమేశ్వరుని అడిగేటప్పుడు సత్సంతానం ప్రసాదించమని ప్రార్ధించాలని భావం.* ....ఓం నమో వేంకటేశాయ Nagarajakumar.mvss


కామెంట్‌లు