పూలబాట ... పవరు వలన వచ్చు పలకులకు వెలగు పదవి లేని నాడు పలుకు వలదు పదవి బలము లేక పలుకు చీకటగును పుండలీకు మాట పూలబాట సర్వ కార్య మందు సహకారమందించు పడతి భరత జాతి భాగ్యరేఖ ఆలి లేని ఇల్లు అందకా రమగును పుండలీకు మాట పూలబాట గాలి లోన మేడ కట్టు యువకులంత పగటి కలలు కంటు బతుకు తారు కష్టపడిన వారు కార్యము చేస్తారు పుండలీకు మాట పూలబాట తెల్ల కోటు తొడిగి చల్లని మనసుతో కరొన వ్యాధి బాప కష్ట పడిరి నరుని రూపు లోని నారాయ ణులువారు పుండలీకు మాట పూలబాట ధరణి శక్తి బిందు దశను మార్చునరుని భూమి కలగి నున్న భుక్తి దొరుకు నేల తల్లి నమ్మ నెప్పుడు మేలగు పుండలీకు మాట పూలబాట ...జాధవ్ పుండలిక్ రావు పాటిల్ భైంసా 9441౩౩3315


కామెంట్‌లు