గురు శిష్యులు: - రామ్మోహన్ రావు తుమ్మూరి

ఛాత్రులు పరమాణువులిల
నేత్రమ్ముల సైగలందు నేర్పుదురార్యుల్
పాత్రులు గురువులు చూడగ
గోత్రములను జూడ దెలియు గురుబుద్ధియనన్


గురువెంత గరిమ గలిగిన
వరలెదరా శిష్యగణము వరవిద్యలతో
చిరయశముబొంది మిక్కిలి
సిరులను గలుగుటయు నగును శ్రీ గురువర్యా