నీతి పద్యాలు: -సంగనభట్ల చిన్న రామకిష్టయ్య-9908554535- ధర్మపురి

  ఆ.వె. మనిషి లోని శక్తి మరి దాగి యుండును
           చెప్పరాదు దాని గొప్పదనము
            చిత్రముగను దాగె చెకుముకిలో నిప్పు
              రమ్య సూక్తులరయు రామ కృష్ణ.
ఆ.వె.  పాప బొమ్మను జూచి బాగ గంతులు వేయు
            నీటి లోని చేప నింగి కెగురు
             సంతసమును నాప శంకరుని తరమే
              రమ్య సూక్తు లరయు రామ కృష్ణ.
    ఆ.వె.  సజ్జనుని కెపుడు సహజ గుణము పోదు
                హాని చేయకుండు నాపదైన
                 కాళ్ల నొత్తకుండ కాపాడు చెప్పులు
                 రమ్య సూక్తు లరయు రామ కృష్ణ.