ఆదికవి నన్నయ :-వేముల ప్రేమలత--హైదరాబాద్
  రాజరాజు నరేంద్రుని ఆస్థాన కవి,
పదకొండో శతాబ్దికి చెందిన వాడు నన్నయ
వ్యాస మహర్షి రాసిన సంస్కృత భారతాన్ని తేట తెలుగులోకి  అనువదించెను
ఆదికవి బిరుదాంకితుడు , ఉభయ భాషా ప్రవీణుడు , వేదాధ్యయన సంపన్నుడు
ఆంధ్ర శబ్ద చింతామణి యను  వ్యాకరణ  గ్రంధమును మొదట వ్రాసిన గొప్ప విద్వాంసడు
రాఘవాభ్యుదయం , చాముండికా విలాసం
రచించిన  వాగను శాసనుడు 
కవిత్రయం లో ప్రథముడు, ఆదికవిగా సార్థక నామధేయుడు
ప్రసన్నమైన కథ  కవితార్థ యుక్తి,
అక్షర రమ్యత, నానారుచితార్థ సూక్తి గల లక్షణాలతో నన్నయ రచనలు రసస్ఫూర్తి నింపుతాయి
కవిత్రయంలో ఒకరుగా నిలిచి ఆదిపర్వ , సభా, అరణ్య పర్వ సగభాగం నారాయణ భట్టు సహకారంతో తేట తెనుగున
ఆంధ్ర మహాభారతాన్ని  తెనిగించేను
భారతాన్ని చంపూ కావ్య శైలిలో అనువదించి అక్షర రమ్యత చాటిన శబ్ద శాసనుడు
తెలుగు నేలను పునీతం చేసిన రాజమహేంద్ర వరం ఆయన నడయాడిన నేల
ఆయన  కాలం  ప్రాజ్ఞనన్నయ    యుగమని
చరిత్రలో  చిరస్థాయిగా నిలిచేను నన్నయ భట్టు