239.బాలసాహిత్య పురస్కార్ 2019 ప్రదానోత్సవం(రెండవ భాగం):: -బెలగాం భీమేశ్వరరావు,9989537835.

 ఆడిటోరియమ్ ప్రధాన ద్వారం పూలదండలతో
అలంకరించబడింది.మెట్లెక్కుతూ లోపలకు 
వెళ్ళేసరికి పూలతో అలంకరించబడిన రంగోలి
కనులపండుగ చేస్తూ కనిపించింది. ఆ రంగోలికి
దగ్గరలోనే సంప్రదాయ సన్నాయి మేళంవారు 
కూర్చుని వీనుల విందుగా వాయిద్యాలు ఆహూతులకు వినిపిస్తున్నారు.రంగోలీకి ఎడమవైపు సాహిత్య అకాడమీ పుస్తక
ప్రదర్శన కనిపించింది.అక్కడ కొంతసేపు పుస్తకాలు
చూసి ఆడిటోరియమ్ లోకి వెళ్ళడానికి వరండా
వైపు తిరిగాం. అక్కడ గోడకు అమర్చే కాన్వాస్
మీద అకాడమీ అవార్డు తీసుకోబోతున్న 23 మంది రచయితల ఫోటో కార్డుబోర్డులు వేరువేరుగా పెట్టారు. రచయితలు కొందరు వారి
వారి ఫోటోలు వద్ద నిలబడి ఫోటో దిగడం చూసి
మేము కూడా  ఫోటో వద్దకు వెళ్లి ఫోటో దిగాం.
ఆ తరువాత ఆడిటోరియమ్ లోకి వెళ్లి కూర్చున్నాం. డయాస్ వైపు చూశాను. చాలా
విశాలంగా ఉంది.మొదటి వరుసలో నాలుగు కుర్చీలు మాత్రమే ఉన్నాయి. రెండవ వరుసలో
రచయితల కోసం వేసే కుర్చీలున్నాయి.కుర్చీలకు
వేసిన క్లాత్ కవర్లకు కూర్చోవలసిన వారి పేర్లు
అతికించిఉన్నాయి. కుర్చీల వెనుక డయాస్
వెడల్పున పెద్ద కాన్వాస్ ఉంది.కాన్వాస్ మీద
ఆంగ్లంలోను స్థానిక భాష తమిళంలోను సాహిత్య అకాడమీ బాలసాహిత్య పురస్కార్ 2019 అని
పెద్ద అక్షరాలతో రాసి ఉంది. అంతలో చెన్నైలోని
ఉంటున్న ప్రముఖ బాలసాహితీవేత్త డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు గారు మా కోసం
వెతుకుతూ కనిపించారు.ఉదయమే ఫోన్ చేసి
వస్తున్నట్టు చెప్పారు. నేను నిలబడి చెయ్యి
ఊపగానే మా దగ్గరకు వచ్చారు. ఆత్మీయంగా
నన్ను ఆలింగనం చేసుకుని అభినందనలు తెలిపారు.మేము మాట్లాడుతూ ఉండగా సాహిత్య అకాడమీ కార్యదర్శి శ్రీ కె.శ్రీనివాసరావు గారు
ఆడిటోరియమ్ లోకి ప్రవేశించారు.రచయితలను
పలకరించారు.మేమంతా మర్యాద పూర్వకంగా
నిలబడి నమస్కారం చేశాం.దగ్గరకు వెళ్లి పరిచయం చేసుకున్నాను.ఆయన నవ్వుతూ
మీ తాతమాట వరాలమూట కథలు చాలా
బాగున్నాయి. అన్ని కథలు చదివించాయి అన్నారు.ఇదే మాట కథల మాష్టారు,కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు గ్రహీత శ్రీ కాళీపట్నం
రామారావు గారు 2018 లో అన్నారు. శ్రీనివాసరావు గారికి ధన్యవాదాలు తెలిపాను.
అక్కడ నుంచి ఆయన వెళ్ళారు.మా కుర్చీలలో
కూర్చున్నాం. అంతలో మైక్ నుంచి మాటలు
వినిపించాయి.అటు చూశాం.వేదిక మీద అకాడమీ కార్యదర్శి పోడియం ముందు నిలబడి ఉన్నారు.
(సశేషం)